Ara sınavlarda Uygulanacak Mazeret Sınav Esasları

VİZE (ARA) MAZERET SINAVLARI ÜNİVERSİTEMİZ HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

 

Haklı ve Geçerli Neden İşlemleri

 

Başvuru şekli ve yetkili kurullar

MADDE 5- (1) Mazeret ile ilgili başvurular, şahsen mazeretin ortaya çıkmasını takip eden beş iş günü içinde ilgili akademik birimlere kanıtlayıcı belgelerin eklendiği dilekçelerle yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle mazeret talebinde bulunan öğrencilerin talepleri, ilgili akademik birim yönetim kurullarınca, bu Yönerge hükümleri uyarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

Haklı ve Geçerli Nedenlerin Kapsamı

 

Haklı ve Geçerli Nedenler

MADDE 6 - (1) Öğrencinin ameliyat geçirmesi, doğum yapması,  hastaneye yatması, hastanelerin acil servislerinde müdahale edilmesini gerektirecek bir rahatsızlığının olması durumunda, buna ilişkin sağlık raporunun veya heyet raporunun bulunması ve bu belgeleri kayıtlı olduğu akademik birime ibraz etmesi,

(2) Öğrencinin, ilgili mahallin mülki amirince veya yetkili kıldığı tüzel kişiler/ kuruluşlar tarafından verilecek bir belge ile kanıtlanmış olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bildirmesi,

(3) Öğrencinin; eşi, birinci ve ikinci derece akrabalarının ağır hastalığı durumunda refakatçi olduğunu belgelemesi ve vukuatlı nüfus kayıt belgesi ile birlikte öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bildirmesi,

(4) Öğrencinin, eşi, birinci ve ikinci derece akrabasının ölümünü belgelendirmesi koşuluyla ölüm tarihinden itibaren yedi güne kadar mazeretli olma talebi,

(5) Öğrencinin, gözaltına alınma, tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet halini belgelendirmesi,

(6) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılarak askere alınma durumunu belgelendirmesi,

(7) Öğrencinin, eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde bunu belgelendirmesi,

(8) Öğrencinin, uluslararası seviyedeki etkinliklerde Türkiye’yi veya Üniversiteyi yurt içi veya yurt dışında temsil ettiğini belgelendirmesi,

(9) Öğrencinin, bu Yönergede sayılanlar dışında mücbir sebep sunması halinde;

 

İlgili akademik birim yönetim kurulu adalet, hakkaniyet, hesap verilebilirlik ve tutarlılık kriterleri çerçevesinde mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerle ilgili işlemlerde değerlendirir.